CAR - Buggenhout > Onze werking > Hoe helpen wij?

Hoe helpen wij?

Hoe helpen wij?

Het zorgaanbod van Revalidatiecentrum Buggenhout bestaat uit ambulante, gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek en behandeling.

Diagnostiek

Via multidisciplinaire diagnostiek brengen we de hulp- of zorgvraag in kaart en analyseren we de ondersteuningsbehoefte met als doel zorg op maat te kunnen waarmaken.

De diagnostiek in ons centrum is zowel classificerend als handelingsgericht.

Binnen ons CAR streven we er steeds naar te werken volgens de laatste wetenschappelijke richtlijnen en gebruik te maken van onderbouwde methodieken.

Multidisciplinaire diagnostiek bestaat uit tal van interventies zoals anamnesegesprek, afname van testen of vragenlijsten, observaties in verschillende situaties, een algemeen klinisch of medisch onderzoek. Op basis van de informatie en resultaten van de onderzoeken formuleren we besluiten over de verklaringen van de problemen en worden de ondersteuningsbehoeften en interventiedoelen geformuleerd en besproken.

Behandeling

De multidisciplinaire behandeling heeft als doel de zorggebruiker zo goed mogelijk in de eigen context te laten functioneren en participeren en bij te dragen aan de levenskwaliteit van de zorggebruiker en diens context.

De multidisciplinaire behandeling bestaat uit het samengaan van ontwikkelings- en herstelgerichte, medische, paramedische (logopedische, ergotherapeutische, psychomotorische, kinesitherapeutische) en psychosociale interventies. Er wordt gewerkt aan tal van functies, activiteiten en participatie, met aandacht voor externe en persoonlijke factoren die een goede evolutie kunnen bevorderen of in de weg staan.

Deze therapeutische interventies worden hoofdzakelijk individueel aangeboden, maar bepaalde behandelingen worden ook in groep georganiseerd. De interventies tijdens de behandelfase zijn niet enkel gericht tot de zorggebruiker maar ook tot zorgdragers zoals de ouders, partner, familieleden. Daarnaast zetten wij tijdens de behandelfase ook in op (netwerk)overleg met belangrijke partners (bv. school, CLB, huisarts…).