CAR - Buggenhout > Onze werking > Patiëntenrechten > Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Als zorggebruiker heeft u recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking.

Als erkende en gesubsidieerde Vlaamse revalidatievoorziening spannen wij ons in om verschillende kwaliteitseisen na te leven. Wij vinden het immers belangrijk om onze zorggebruikers maximale kwaliteit van zorg te bieden en de overheidsmiddelen die wij als voorziening ontvangen rechtmatig te besteden.

De Zorginspectie houdt toezicht op de naleving van de eisen die aan onze revalidatievoorziening gesteld worden. U kunt hier het meest recente verslag van het inspectiebezoek van 13 maart 2023 vinden.

Kwaliteitsontwikkeling vormt binnen onze organisatie een belangrijk en continue proces waar veel aandacht aan geschonken wordt.

We doen dit vanuit volgende visie en uitgangspunten:

Kwaliteitsontwikkeling moet winst opleveren voor de zorggebruiker

 • Kwaliteitsontwikkeling heeft tot doel om de kwaliteit van de zorg voor de zorggebruiker te verhogen.
 • Kwaliteitsontwikkeling moet altijd een directe of indirecte winst opleveren voor de zorggebruiker.
 • Een kwaliteitsbeleid is nooit het doel op zich, maar altijd het middel.
 • Alle initiatieven in kader van kwaliteitsontwikkeling hebben steeds een effect op de ontvangen zorg of de ervaren kwaliteit bij de zorggebruiker.

Kwaliteitsontwikkeling vereist een integrale benadering

 • Kwaliteitsontwikkeling behoort tot de opdracht van iedereen in ons centrum. Zowel beleidsverantwoordelijken, uitvoerende diensten, als ondersteunende diensten, zijn verantwoordelijk voor kwaliteitsontwikkeling.
 • Kwaliteitsontwikkeling is van toepassing op elke fase van het zorgtraject, dus van vóór de aanmelding tot na de afronding.

Kwaliteitsontwikkeling is een proces van permanent leren

 • Kwaliteitsontwikkeling ontstaat vanuit permanent kijken naar het eigen handelen en leren uit ervaringen.
 • Ons centrum heeft aandacht voor het individueel leren bij alle medewerkers, maar evenzeer voor het leren als organisatie.
 • Het transparant maken en delen van ervaringen vormen een belangrijke kern van onze kwaliteitsontwikkeling.

Kwaliteitsontwikkeling vertrekt vanuit verschillende perspectieven

 • Traditioneel vertrekt kwaliteitsbeleid vaak vanuit het perspectief van de professional en het perspectief van de organisatie. Hoewel beide perspectieven erg belangrijk zijn, zet ons centrum het perspectief van de zorggebruiker hier als minstens even belangrijk naast.
 • De kijk van zorggebruikers op kwaliteit van zorg is breder dan alleen de zorgverlening zelf.

Kwaliteitsontwikkeling vertrekt vanuit een heldere visie op zorg en menselijk functioneren

 • Ons centrum kiest er voor om te werken aan de hand van de biopsychosociale visie op het menselijk functioneren. Een dergelijke visie is immers ruimer dan de biomedische visie en benadert de zorggebruiker breder. Zo is er in een dergelijke visie ook aandacht voor de ondersteunende externe en persoonlijke factoren die van groot belang zijn om als zorgverlener mee aan de slag te gaan tijdens de behandeling.

Kwaliteitsontwikkeling omvat systematische evaluatie

 • Om permanent leren te stimuleren, moeten we ook evalueren of wat we doen het beoogde doel bereikt.
 • We willen deze evaluatie organiseren via verschillende methodieken zoals metingen, bevragingen, gesprekken…
 • Het doel van deze evaluatie is, ongeacht de methodiek, het stimuleren van kwaliteitsontwikkeling.

Kwaliteitsontwikkeling maakt integraal deel uit van het algemeen beleid

 • Kwaliteitsontwikkeling staat niet los van ons dagelijks beleid, maar maakt er altijd deel van uit.
 • Kwaliteitsontwikkeling is aldus ook gericht op het waarmaken van onze visie, missie en waarden.