CAR - Buggenhout > Onze werking > Patiëntenrechten > Privacy

Privacy

Privacy

Privacyreglement

Het privacyreglement van Revalidatiecentrum Buggenhout is bestemd voor zorggebruikers, beroepsbeoefenaars en andere betrokkenen. Dit reglement is opgesteld in uitvoering van de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in uitvoering van de Wet betreffende de rechten van de patiënten van 22 augustus 2002. Dit privacyreglement werd in mei 2018 herbekeken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR). 

Volgens de wet heeft de zorggebruiker niet alleen rechten, maar draagt hij ook een verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met de beroepsbeoefenaar samen te werken.

Revalidatiecentrum is verplicht om voor iedere zorggebruiker een dossier aan te leggen dat onder meer bestaat uit administratieve, medische, verpleegkundige en paramedische ge­gevens. Dit dossier vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende zorgverleners die samen voor uw revalidatie instaan. Dit patiëntendossier is strikt vertrouwelijk.

Medewerkers kunnen om professionele redenen toegang hebben tot uw patiëntendossier. Al deze zorgverleners zijn door het beroepsgeheim gebonden. De registratie van persoonsgegevens en het aanleggen en bewaren van het dossier gebeuren conform de Wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Revalidatiecentrum Buggenhout is eindverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, waarbij we focussen op privacy en beveiliging in kader van de Europese regelgeving (General Data Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2018).

Via onze privacyverklaring en ons gegevensbeschermingsbeleid kan u meer informatie vinden over de manier waarop we uw gegevens verwerken. Klik hier voor meer informatie over uw rechten als patiënt.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens kan u hiervoor uiteraard ook terecht bij onze diensten via 052 33 44 18.

 

Fotograferen, filmen en geluidsopnames

Als een zorggebruiker of bezoeker een therapeutische handeling wil fotograferen of filmen, moet hij of zij de toestemming vragen aan de betrokken arts of therapeut die in beeld komt. In principe moet de toestemming schriftelijk gebeuren, tenzij de praktijk dit onmogelijk maakt. Toestemming wordt sowieso enkel gegeven voor privégebruik van de beelden en niet voor sociale media.

Wanneer u als zorggebruiker of ouder/voogd/partner een gesprek wil opnemen, vragen wij u om dit vooraf met de arts en/of therapeuten te bespreken. Indien u zelf niet deelneemt aan het gesprek, is opname niet toegelaten.

In het algemeen is toestemming altijd vereist.  U kan nooit opnames maken van zorggebruikers, bezoekers, artsen, therapeuten of andere medewerkers zonder expliciete toestemming.

Indien we merken dat u uw plichten niet nakomt, zullen wij u hierover aanspreken.

 

Geïnformeerde toestemming beeldbellen

Sinds 1 oktober 2022 is het toegelaten om onze zorggebruikers ook via digitale interventies te helpen. Wij maken hiervoor o.a. gebruik van beeldbellen via Microsoft Teams. Via dit document willen u hierover graag informeren en uw vrijwillige en geïnformeerde toestemming vragen indien dit digitaal kanaal gebruikt wordt binnen uw zorgtraject.